Β’ Εξάμηνο-Χρηματοοικονομική

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Το μάθημα περιγράφει τη λειτουργία και τα κύρια προϊόντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως αυτά αξιοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους στις χρηματοοικονομικές αγορές για επενδυτικούς σκοπούς, διαφοροποίηση και διαχείριση των κινδύνων σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Περισσότερα

Αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των τραπεζών. Επίσης, παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τραπεζών και παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών. Δίνεται έμφαση στα είδη κινδύνων που αναλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά, χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς και άλλες επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση των κινδύνων αυτών. Για την διαχείριση των κινδύνων παρουσιάζεται, αναλύεται και γίνεται χρήση σύγχρονων μεθόδων αποτίμησης του κινδύνου και πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων και στοιχείων του ενεργητικού καθώς και γενικά των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τέλος, παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται τα σύγχρονα εργαλεία των χρηματοοικονομικών αγορών για την αντιστάθμιση του κινδύνου στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 
Θεματικές Ενότητες

   • Λειτουργία και κύρια προϊόντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
   • Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των τραπεζών
   • Μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τραπεζών
   • Παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών
   • Διαχείριση Κινδύνων

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις αρμοδιότητες, λειτουργίες και στόχους  της νομισματικής αρχής και αναλύει τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής. Επικεντρώνεται στο ρόλο των χαρακτηριστικών των Κεντρικών Τραπεζών στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής μέσα από την παρουσίαση θεωρητικών υποδειγμάτων και εμπειρικών ευρημάτων.

Περισσότερα

Μελέτα διεξοδικά όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και κατ’ επέκταση τις πληθωριστικές προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων.  Τέλος, γίνεται παρουσίαση των πιο πρόσφατων ευρημάτων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Θεματικές Ενότητες

   • Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών
   • Συμβατικά και μη συμβατικα εργαλεια νομισματικής πολιτικής
   • Χαρακτηριστικά Κεντρικών Τραπεζών και αποτελεσματικότητα νομισματικής πολιτικής
   • Αξιιοπιστία Κεντρικών τραπεζών
   • Μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του Δημοσίου Λογιστικού με κύριο προσανατολισμό σε τρεις κατευθυντήριους άξονες:

Περισσότερα
 1. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης. σύγχρονοι δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές.
 2. Δίκαιο Κρατικού Προϋπολογισμού (διαδικασία κατάρτισης, εκτέλεσης, ελέγχου) με έμφαση επί των των διαδικασιών κατάρτισης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης, μέσω της κατάρτισης ορθών προτάσεων για τα επενδυτικά προγράμματά τους, της χρηστής υλοποίησης των προγραμμάτων και της διεξαγωγής αποτελεσματικών ελέγχων σε αυτά (ελεγκτικοί μηχανισμοί), συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του Π.Δ.Ε. κάθε έτους.
 3. Εξέταση ειδικών ζητημάτων όπως προμήθειες, επιχορηγήσεις, διαχείριση διαγωνισμών και διαδικασίες κ.λπ. Χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων δημοσίου τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση του θεσμού των ΣΔΙΤ, δηλαδή στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Θεματικές Ενότητες

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ)
 • Δημοσιονομικοί στόχοι και εκτέλεση προϋπολογισμού των ΦΓΚ
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού ΦΓΚ
 • Εισαγωγικά περί επενδύσεων, Αντικείμενο Δημοσίων επενδύσεων, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
 • Κατάρτιση, αξιολόγηση και έγκριση Συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Κατάρτιση, αξιολόγηση και έγκριση Εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Ειδικά θέματα κατάρτισης ΠΔΕ (Φυσικές καταστροφές, ΣΔΙΤ κλπ.)
 • Χρηματοδότηση και οικονομική παρακολούθηση ΠΔΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές στις αρχές της διαχείρισης κινδύνων και της ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα εισάγει τους βασικούς τύπους κινδύνων, ήτοι τον κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Περισσότερα

Εμβαθύνει στους επιμέρους κινδύνους του κινδύνου της αγοράς, δηλαδή των κίνδυνο μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, παραγώγων, ρευστότητας και συγκέντρωσης. Αναλύει τις βασικές μεθόδους και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Παρουσιάζονται τα προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζημιών, οι βασικές αναλογιστικές λειτουργίες και η τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. Τέλος, αναλύονται τα κύρια χρηματοοικονομικά παράγωγα και τη χρήση τους ως εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης χαρτοφυλακίων.

      Θεματικές Ενότητες

 • Βασικοί τύποι κινδύνων (αγοράς, αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό, λειτουργικός και ασφαλιστικός)
 • Επιμέρους κίνδυνοι αγοράς (μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, παραγώγων, ρευστότητας και συγκέντρωσης)
 • Βασικές μέθοδοι και μέτρα διαχείρισης κινδύνων (sensitivity analysis, stress tests και scenario analysis)
 • Value at Risk – VaR (αξία σε κίνδυνο)
 • Economic Capital
 • Asset Liability Matching – ALM
 • Βασικά ασφαλιστικά προϊόντα
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το μάθημα εστιάζει στις προθεσμιακές αγορές κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εφαρμογές τόσο στις αγορές κεφαλαίου όσο και στις αγορές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ο χαλκός, το αέριο και άλλα.

Περισσότερα

Θα αναπτυχθούν επενδυτικές στρατηγικές τόσο κάλυψης όσο και κερδοσκοπίας. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις εφαρμογές των παράγωγων προϊόντων τόσο στα εμπορεύματα όσο και στα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς. Επίσης η τεχνική ανάλυση αποτελεί εργαλείο πρόβλεψης της τάσης τόσο στις τρέχουσες όσο και στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων και τις κεφαλαιαγορές.

Θεματικές Ενότητες

   • Εισαγωγή στα παράγωγα
   • Αγορές Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
   • Προσδιορισμός προθεσμιακών και συμβολαιακών τιμών
   • Επιτόκια και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επιτοκίων
   • Συμφωνίες Ανταλλαγής
   • Η αγορά δικαιωμάτων
   • Επενδυτικές Στρατηγικές που περιλαμβάνουν δικαιώματα
   • Δικαιώματα σε μετοχικού δείκτες, νομίσματα και εμπορεύματα
   • Τεχνική Ανάλυση στα εμπορεύματα και στις κεφαλαιαγορές