Β’ Εξάμηνο-Λογιστική

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Γίνεται παρουσίαση των Λογιστικών Καταστάσεων, γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, έσοδα, κατασκευαστικά συμβόλαια, ενσώματα πάγια, απομείωση παγίων, λογιστική παρακολούθηση επενδυτικών παγίων, ασώματα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, επιχορηγήσεις, λογιστικός χειρισμός χρηματοοικονομικών μέσων, προβλέψεις κλπ.

Περισσότερα

Η εφαρμογή των Προτύπων εξετάζεται και σε κλαδικό επίπεδο, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της ύλης εντάσσεται και η ανάλυση των διαφορών μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (4308/2014) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 Θεματικές Ενότητες

   • Επιτροπή Κατάρτισης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
   • Λογιστικές Καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ -ΔΠΧΑ
   • Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
   • Αναβαλλόμενη φορολογία
   • Μισθώσεις
   • Χρηματοοικονομικά Μέσα
   • Προβλέψεις
   • Δανεισμός
   • Επιχορηγήσεις

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η κατανόηση του ρόλου των ελεγκτών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον.

Περισσότερα

Στο μάθημα οι φοιτητές θα διδαχθούν τις αρχές και τα πρότυπα της Ελεγκτικής Επιστήμης, καθώς και την ελεγκτική μεθοδολογία των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων στη θεωρία και την πράξη (αξιολόγηση αποτελεσματικότητας συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, φάκελοι ελέγχου, φύλλα εργασίας, έλεγχος με δειγματοληψία, εκθέσεις ελέγχου). Η θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων θα συνδυάζεται και με τη μελέτη περιπτώσεων, γεγονός που θα ενισχύσει τις δεξιότητες των σπουδαστών σε ένα αρκετά εξειδικευμένο αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης.

 Θεματικές Ενότητες

Το περιεχόμενο της ελεγκτικής μπορεί να διακριθεί σε τρία βασικά μέρη:

α. Στο αντικείμενο του ελέγχου

Στο μέρος αυτό εξετάζεται τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος, ποιοι σκοποί επιδιώκονται από τον έλεγχο και ποιοι ωφελούνται από τον έλεγχο.

β. Στο υποκείμενο του ελέγχου

Στο μέρος αυτό εξετάζεται ποια πρόσωπα είναι αρμόδια να διενεργούν τον έλεγχο και ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους.

γ. Στην τεχνική του ελέγχου (ελεγκτικές διαδικασίες)

Στο μέρος αυτό εξετάζονται και αναλύονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, που ακολουθούνται για το σκοπό του ελέγχου. Δίνεται έμφαση την ανάλυση των υποδειγμάτων ελεγκτικού και επιχειρηματικού κινδύνου, τη μελέτη των μεθόδων που συνδέονται με τον δειγματοληπτικό έλεγχο, καθώς και τα πρότυπα ελεγκτικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που υιοθετούνται τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

   

   

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  Η ύλη του μαθήματος της Διοικητικής Λογιστικής εστιάζεται στην αναλυτική εξέταση των θεμάτων που συνδέονται με την χρήση της λογιστικής πληροφόρησης από τη διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να λάβει ορθές αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

  Περισσότερα

  Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο δίνεται έμφαση στις τεχνικές κοστολόγησης, καθώς και στις κοστολογικές τεχνικές για σύγχρονα συστήματα, αλλά και στα συστήματα κοστολόγησης για τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους αποθέματος, στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, στην ανάλυση του πρότυπου κόστους, στην κατάρτιση προϋπολογισμών. Σε δεύτερο επίπεδο η ανάλυση εστιάζεται στη λήψη αποφάσεων σε βραχυχρόνιο επίπεδο εστιάζοντας στους ποιοτικούς παράγοντες που καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, την ανάλυση νεκρού σημείου με ένα προϊόν, την ανάλυση κόστους – όγκου δραστηριότητας – κέρδους. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο βασικός μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η εις βάθος κατανόηση της φιλοσοφίας των διαδικασιών που αφορούν τις διαδικασίες κοστολόγησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τον τρόπο που αυτή η πληροφόρηση αξιοποιείται από τη διοίκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση που επιχειρείται περνά από το μικροσκόπιο της εξέτασης ειδικών θεμάτων όπως αυτά ήδη έχουν παρουσιασθεί παραπάνω.

       Θεματικές Ενότητες

      • Τεχνικές κοστολόγησης
      • Κόστος αποθεμάτων
      • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
      • Ανάλυση πρότυπου κόστους
      • Κατάρτιση προϋπολογισμών
      • Ανάλυση νεκρού σημείου
      • Ανάλυση κόστους, όγκου δραστηριότητας και κέρδους

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην έννοια και στις τεχνικές της άμεσης φορολογίας και του φορολογικού σχεδιασμού των νομικών προσώπων.

  Περισσότερα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής: (α) θα γνωρίζει όλη τη θεωρία σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό και την αναβαλλόμενη φορολογία (β) θα γνωρίζει τη φορολογική νομοθεσία σχετικά με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος μιας επιχειρηματικής οντότητας (γ) θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις μιας επιχειρηματικής οντότητας  (δ) θα είναι σε θέση να διενεργήσει τις λογιστικές εγγραφές για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, την εκκαθάριση των φορολογικών υποχρεώσεων και τη διανομή των κερδών μιας επιχειρηματικής οντότητας.

  Θεματικές Ενότητες

  1. Φορολογικός Σχεδιασμός

  Β.  Άμεση Φορολογία

  1. Βασικές έννοιες (υποκείμενο του φόρου, αντικείμενο του φόρου, φορολογική κατοικία, φορολογικό έτος)
  2. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  3. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων
  4. Ειδικά θέματα

  (α) Τιμολόγηση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (β) Αναπτυξιακοί νόμοι

  ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Το μάθημα εστιάζει στις προθεσμιακές αγορές κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εφαρμογές τόσο στις αγορές κεφαλαίου όσο και στις αγορές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ο χαλκός, το αέριο και άλλα.

  Περισσότερα

  Θα αναπτυχθούν επενδυτικές στρατηγικές τόσο κάλυψης όσο και κερδοσκοπίας. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις εφαρμογές των παράγωγων προϊόντων τόσο στα εμπορεύματα όσο και στα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς. Επίσης η τεχνική ανάλυση αποτελεί εργαλείο πρόβλεψης της τάσης τόσο στις τρέχουσες όσο και στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων και τις κεφαλαιαγορές.

  Θεματικές Ενότητες

    • Εισαγωγή στα παράγωγα
    • Αγορές Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι
    • Προσδιορισμός προθεσμιακών και συμβολαιακών τιμών
    • Επιτόκια και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επιτοκίων
    • Συμφωνίες Ανταλλαγής
    • Η αγορά δικαιωμάτων
    • Επενδυτικές Στρατηγικές που περιλαμβάνουν δικαιώματα
    • Δικαιώματα σε μετοχικού δείκτες, νομίσματα και εμπορεύματα
    • Τεχνική Ανάλυση στα εμπορεύματα και στις κεφαλαιαγορές