Μαθήματα Α΄Εξαμήνου

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Οι αγορές κεφαλαίου και χρήματος καθώς και οι συναλλαγματικές αγορές αποτελούν δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Το μάθημα αναλύει την δομή, οργάνωση, λειτουργία και συμμετέχοντες στις αγορές αυτές.

Περισσότερα

Εστιάζει σε θέματα κατανομής, αποδόσεων, αποτελεσματικότητας και εμπειρικού ελέγχου αυτής καθώς και στο ρόλο της μεταβλητότητας με την χρήση των κατάλληλων θεωρητικών και εμπειρικών εργαλείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική θεώρηση των νέων δεδομένων, της θεσμικής δυναμικής, της εισαγωγής νέων προϊόντων και της προϊούσας διεθνοποίησης των υπό εξέταση αγορών.

Θεματικές Ενότητες

   • Η δομή, οργάνωση, λειτουργία των αγορών κεφαλαίου και χρήματος
   • Οι συμμετέχοντες στις αγορές αυτές
   • Θέματα κατανομής, αποδόσεων, αποτελεσματικότητας και εμπειρικού ελέγχου αυτής
   • Ο ρόλος της μεταβλητότητας
   • Η θεσμική δυναμική, η εισαγωγή νέων προϊόντων και η διεθνοποίηση των αγορών.
   • Ο ρόλος των τεχνολογικών εξελίξεων, της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών
   • Η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης τόσο για την ορθή περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση ποσοτικών τεχνικών και μεθόδων.

Περισσότερα

Περιλαμβάνει στατιστικές μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής ανάλυσης δεδομένων και οικονομετρικές μεθόδους με έμφαση σε υποδείγματα απλής γραμμικής και πολλαπλής παλινδρόμησης, υποδείγματα παλινδρόμησης χρονοσειρών διαστρωματικών στοιχείων και εξειδικευμένα υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών.

Θεματικές Ενοτήτες

   • Έννοιες δείγματος, πληθυσμού
   • Περιγραφική Στατιστική (Πίνακες, περιγραφικά μέτρα, Διαγράμματα)
   • Βασικές κατανομές
   • Δειγματικές κατανομές
   • Έλεγχοι Υποθέσεων
   • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
   • Ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (One way ANOVA)
   • Γραμμική συσχέτιση (Έννοια γραμμικής συσχέτισης, υπολογισμός και ερμηνεία)
   • Απλή γραμμική παλινδρόμηση
   • Πολλαπλή παλινδρόμηση
   • Χρονοσειρές
   • Panel Data

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η παρουσίαση των θεμάτων της Χρηματοοικονομικής (Διοίκησης), αφετέρου η μελέτη των αντικειμένων των Επενδύσεων.

Περισσότερα

Η Χρηματοοικονομική (Διοίκηση) ασχολείται με δύο ευρεία και αλληλένδετα θέματα: την αποτίμηση των επιχειρήσεων και τις ευκαιρίες επενδύσεων σε εταιρίες αλλά και με τη χρηματοδότηση εταιρειών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το σκέλος των Επενδύσεων εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές του κινδύνου και της απόδοσης, της διαφοροποίησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων και της αποτελεσματικής αγοράς. Παρουσιάζονται οι μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (παθητική και ενεργή) και εξηγείται πότε εφαρμόζεται κάθε μία από αυτές με αναφορά στα ενδιαφέροντα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών οργανισμών. Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος των εποπτικών πλαισίων και των εποπτικών αρχών.

     Θεματικές Ενότητες

 • Αποτίμηση επιχειρήσεων
 • Ευκαιρίες επενδύσεων σε εταιρίες
 • Χρηματοδότηση εταιρειών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Έκδοση χρέους και μετοχών
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Αποτίμηση τίτλων
 • Θεμελιώδεις αρχές του κινδύνου και της απόδοσης
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το μάθημα εξετάζει την αγορά συναλλάγματος, τα υπέρ και τα κατά καθεστώτων σταθερών και κυμαινομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών και το ρόλο της αβεβαιότητας και του πριμ κινδύνου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Περισσότερα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση παραδοσιακών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και τη διεθνή μακροοικονομική αλληλεξάρτηση. Τέλος, παρουσιάζονται το διεθνές νομισματικό σύστημα και τα οικονομικά της ζώνης του ευρώ.

 Θεματικές Ενότητες

   • Η αγορά συναλλάγματος
   • Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
   • Υποδείγματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
   • Επιπτώσεις μακροοικονομικών πολιτικών
   • Μακροοικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομιών
   • Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ευρύτερου πεδίου της Λογιστικής επιστήμης με έμφαση στην Χρηματοοικονομική Λογιστική. 

Περισσότερα

Παρουσιάζονται οι λογιστικές καταστάσεις η μεταξύ τους συνδεσμολογία και η περαιτέρω αποκωδικοποίηση της λογιστικής πληροφόρησης μέσα από την χρήση προηγμένων εργαλείων χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αναλύεται επίσης η βαρύτητα των σημειώσεων, ως αναπόσπαστο τμήμα των λογιστικών καταστάσεων, αλλά και των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών κατά το στάδιο της ανάγνωσης και αξιολόγησης της λογιστικής πληροφόρησης. Ειδικό βάρος δίνεται στις διάφορες μορφές εταιρικής οργάνωσης και στην κατανόηση του λογιστικού χειρισμού που αφορά την σύσταση, την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την διανομή των αποτελεσμάτων, την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας, τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης. Επίσης γίνεται παρουσίαση των  χρηματοδοτικών εργαλείων μιας επιχείρησης, ενώ περιλαμβάνεται και μια ενότητα με αναφορά στην εξέταση των λογιστικών θεμάτων που δημιουργούν οι επιχειρηματικές συνενώσεις και ειδικότερα τη λογιστική αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων ή της απορρόφησης μίας επιχείρησης από μία άλλη, την κατάρτιση των ενοποιημένων καταστάσεων ενός ομίλου επιχειρήσεων. Η ύλη του μαθήματος προσφέρει μια υψηλού επιπέδου γνώση η οποία συμβάλλει στην κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών, που δομούν τη λειτουργία κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, από εξωτερικούς κατά κύριο λόγο χρήστες. Τέλος αποτελεί τη βάση για την ορθή αντίληψη και κατανόηση της εξειδικευμένης ύλης που προσφέρεται από τα μαθήματα που δομούν την κατεύθυνση της Λογιστικής.

        Θεματικές Ενότητες

   • Οι Λογιστικές Καταστάσεις και η μεταξύ τους συνδεσμολογία
   • Υποδείγματα πληροφοριακής αποκωδικοποίησης των λογιστικών καταστάσεων
   • Η σημασία των σημειώσεων και η χρήση τους στην ανάγνωση των λογιστικών καταστάσεων
   • Ειδικά θέματα Λογιστικής εταιριών
   • Λογιστική αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων
   • Λογιστική των ενοποιήσεων