Διπλωματική Εργασία

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η εκπόνηση διπλωματικής είναι υποχρεωτική για τη λήψη του τίτλου σπουδών. Η έναρξη της διαδικασίας επιλογής και υποβολής θέματος προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων. Η επίβλεψη γίνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκει στο πρόγραμμα, υπάρχει και η εναλλακτική επιλογής  επιβλέποντα από άλλα τμήματα του ΔΠΘ ή άλλων Α.Ε.Ι. Η έκταση των κειμένων της διπλωματικής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 λέξεις. Η υποστήριξη της διπλωματικής πραγματοποιείται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από διδάσκοντες του προγράμματος.  Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε εδώ.