Σκοπός και φιλοσοφία του ΠΜΣ

(Α) Σκοπός και Φιλοσοφία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Χρηματοοικονομική – Λογιστική» ξεκινά την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα επιστημονικά πεδία δύο σημαντικών κλάδων της οικονομικής επιστήμης, της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής, αλλά και η αφομοίωση και κατανόηση της γνώσης που προσφέρουν. Πρόκειται για δύο επιστημονικά πεδία τα οποία συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Η σπουδαιότητά τους αναδεικνύεται μέσα από τη θεματολογία της επιστημονικής έρευνας, συμβάλλοντας σε καθοριστικό βαθμό στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.  Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας στα δύο αυτά αντικείμενα αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα μέσω των διαρκών μετασχηματισμών, που υφίστανται τόσο οι επιχειρηματικές δομές, όσο και οι λοιποί πυλώνες ενός οικονομικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση που περιβάλλει τις επιστήμες της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής έχει αποδεδειγμένα πρακτική εφαρμογή και ουσιαστική συμβολή στη διευθέτηση ζητημάτων οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος.

Η πρακτική εφαρμογή της γνώσης που προσφέρουν οι επιστήμες της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής διαμορφώνουν τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο καινοτομεί στα έξης σημεία: Πρώτον, προσφέρει εξειδικευμένη και επικαιροποιημένη γνώση με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις που συντελούνται στα δύο αυτά επιστημονικά πεδία. Δεύτερον, συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας με τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία και εξέλιξη ενός οικονομικού συστήματος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ουσιαστικά αξιολογείται ο βαθμός διευθέτησης των πραγματικών προβλημάτων μιας οικονομίας με βάση την υπάρχουσα γνώση και δημιουργεί νέους προσανατολισμούς ως προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας. Τρίτον, καλλιεργεί την ύπαρξη κριτικής σκέψης, ώστε η επιστημονική γνώση να προσαρμόζεται ανά περίπτωση και όχι να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλα τα ζητήματα που τελούν προς διευθέτηση.

(Β) Προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Η επίτευξη των  μαθησιακών στόχων του ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» περνά από το μικροσκόπιο των παρακάτω δράσεων:

Συνεργασία με φορείς της αγοράς όπως ο ΣΒΕ, Επιμελητήρια, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ελεγκτικές Εταιρίες κλπ.

Πραγματοποίηση σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα και με εισηγητές διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, αλλά και ακαδημαϊκούς υψηλού κύρους.

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας που συντελείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ, αποδεικνύοντας την άμεση σύνδεση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αγορά.